STOPJE AS
ÛNDERNIMMER

SLUTEN FAN JO BEDRIUW

Op in stuit kinne jo tinke oan it sluten fan jo bedriuw. Der is in protte te beskôgjen. Emosjoneel, mar ek finansjeel! Hoe grutter jo bedriuw, hoe komplekser de juridyske en bestjoerlike delsetting. Om jo hjirmei te helpen, binne d’r twa opsjes; it Bbz-stopperskema en de IOAZ.

BBZ STOPPERSREGELING

 

Moatte jo jo bedriuw einigje? Yn dat gefal kinne jo foar finansjele stipe in berop dwaan op it Beslút bystân selsstannigen (Bbz). Mei dizze oanfoljende periodike útkearing kinne jo jo ynkommen oanfolje oant it nivo fan de bystân. Dan sille jo genôch jild hawwe om fan te libjen by it beëinigjen fan jo bedriuw. Jo freegje it foardiel fan ús oan foardat jo jo bedriuw stopje.

IOAZ REGELING

 

As jo ​​tinke om te stopjen as zzp’er om’t jo net genôch ynkommen hawwe út jo bedriuw, kinne jo yn oanmerking komme foar in IOAZ-útkearing. Jo krije de útkearing op grûn fan de Wet ynkommensfoarsjenning âldere en diels handikapten âld-selsstanners (IOAZ). Deze regeling is alleen van toepassing als u 55 jaar of ouder bent, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 

WAT BINNE DE FERSKILLEN?

JO DOGGE DIT NET GEWOAN

Foar de perioade dy’t jo nedich binne om it bedriuw ôf te bouwen, kinne jo miskien in ekstra libbensútkearing krije. Op dizze manier soargje wy derfoar dat jo jo bedriuw net hastich hoege te ûntspannen of oer te dragen.

De ûntslachútkearing is in periodike útkearing oant it nivo fan de bystân, yn de foarm fan in rintefrije liening foar maksimaal 12 moannen.
It útkearing is altyd in oanfolling op jo ynkommen en dat fan elke partner of oare mei-bewenners. Ofhinklik fan de berikte saaklike resultaten wurdt oan de ein fan it boekjier fêststeld oft jo de útkearing wol of net werombetelje moatte, sjoch ynkommens fêststelle.

Wolle jo witte wat jo opsjes binne? Meitsje in ôfspraak mei in adviseur fan Bureau Zelfstandige Fryslân en bepraat jo mooglikheden yn in persoanlike gearkomste.

YNKOMMEN NEI BEDRIUWSBEËINDIGING

Nei ôfsluting fan de selsstannige ûndernimmer is der in regeling foar âldere ûndernimmers wêrby’t jo in ynkommen hawwe op it sosjaal minimum oant jo de AOW-leeftyd berikke.
Dit is de IOAZ regeljouwing (Wet ynkommensfoarsjenning foar âldere en diels handikapten eardere selsstanners). As jo ​​troch omstannichheden jo bedriuw opsizze of ferkeapje moatte, omdat jo ynkommen te leech is, kin de IOAZ in oplossing biede. Jo partner, as hy/sy yn it bedriuw wurket, kin ûnder deselde betingsten ek yn oanmerking komme foar de regeling. De IOAZ-útkearing is altyd in oanfolling op jo ynkommen en dat fan jo partner of oare mei-bewenners oant de IOAZ-basis. De útkearing begjint pas nei’t alle selsstannige aktiviteiten beëinige binne. Jo moatte lykwols in oanfraach yntsjinje foar dit skema foardat jo bedriuw beëinigje. Bureau Zelfstandige Fryslân beoardielet de oanfraach en stelt it rjocht op in útkearing fêst.

Wet Ynkommensfoarsjenning foar âldere en diels handikapten eardere selsstanners (IOAZ)

Op grûn fan de Wet ynkommensfoarsjenning âldere en foar in part handikapten âld-selsstanners (IOAZ) kin it mooglik wêze om oant jo pensjoenleeftyd in ynkommensgarânsje te krijen op it nivo fan it sosjaal minimum neidat jo jo selsstannige aktiviteit beëinige hawwe. De IOAZ-útkearing is oanfoljend ynkommen, bygelyks op ynkommen út wurk of in oare útkearing, oant it nivo fan de bystân. De IOAZ is in wurkleazensútkearing, gjin regeling foar betiid pensjoen.

Dizze regeling is benammen bedoeld foar zzp’ers, âlder as 55 jier, dy’t fanwegen in leech ynkommen it bedriuw of berop opsizze moatte. As jo ​​partner meiwurket yn it bedriuw, kinne jo ûnder deselde betingsten ek op de regeling fertrouwe.

Wy hâlde rekken mei it eigen fermogen: fermogen lykas sparjen, eigen hûs, auto of sieraden, minus de ôf te lossen skulden en de wetlik fêststelde kapitaalfrije foar ûndernimmers.

Jo komme net yn oanmerking foar in útkearing as jo oare ynkommens en dat fan jo partner, as der ien is, de IOAZ-basis te boppe binne. In útkearing is ommers altyd oanfoljend. Jo en jo partner, as dy binne, binne ek ferplichte om troch te gean nei wurk en passend wurk te akseptearjen. Tink derom: in oanfraach foar in IOAZ-útkearing moat altyd yntsjinne wurde foardatit bedriuw wurdt beëinige (ôfskriuwing by de Keamer fan Keaphannel).

REGELJOUWING IOAZ

  • Jo binne 55 jier of âlder, mar jonger as de steatspensioenleeftyd
  • Jo hawwe op syn minst 10 jier selsstannich wurke of jo hawwe op syn minst 3 jier ûndernimmer west en earder 7 jier wurksum, en kinne dit oanwize
  • Jo hawwe 1.225 oeren of mear yn ‘t jier wurke yn jo eigen bedriuw. Dit is gemiddeld sa’n 24 oeren yn ‘e wike.
  • It ynkommen (dat is de winst) fan jo bedriuw, tegearre mei alle oare ynkommens fan de selsstannige, moatte de lêste 3 jier ûnder in ynkommensgrins lizze. Dit bedrach wurdt om de seis moanne fêststeld en is gemiddeld € 25.909,00 bruto yn ‘t jier.
  • Foar de takomst ferwachtsje jo dat it ynkommen minder is as likernôch € 26.760,00 bruto yn ‘t jier. Dit bedrach wurdt ek om de seis moanne fêststeld.
    It ynkommen fan jo partner telt ek foar it ynkommen as hy of sy yn it bedriuw wurket en dêrfoar in wurknimmerskompensaasje of in winstpart krijt. It oare ynkommen fan jo partner, bygelyks lean of wurkleazensútkearing, telt net mei.
  • Wy nimme rekken mei jo eigen fermogen. Nei beëiniging fan it bedriuw of berop wurde de fermogens bepaald. Fan jannewaris 2020 is it frijstelde kapitaal foar de IOAZ € 136.848,00 (foar oanfoljende pensjoenfoarsjennings jildt in ûntheffing fan € 130.517,00). Fan it fermogen boppe € 136.848,00 wurdt 3% as ynkommen beskôge. Wy soene jo graach yn in persoanlike gearkomste útlizze hoe’t de krêft foar de IOAZ krekt berekkene wurdt.

STAPPEN FOAR IOAZ