STOPPEN ALS
ONDERNEMER

UW BEDRIJF BEËINDIGEN

Op een gegeven moment denkt u er misschien aan om uw onderneming stop te zetten. Daar komt heel wat bij kijken. Emotioneel, maar vooral ook financieel! Hoe groter uw onderneming, hoe complexer de juridische en administratieve afwikkeling. Om u hier bij te helpen zijn er twee mogelijkheden; de Bbz en de IOAZ. In sommige gevallen is de Bbz voorafgaand aan de IOAZ ook mogelijk. 

 WET IOAZ 

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze regeling is alleen van toepassing als u 55 jaar of ouder bent, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 

BBZ REGELING

U moet uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dan heeft u tijdens de beëindiging van uw bedrijf genoeg geld om van te leven. U vraagt de uitkering aan bij ons voordat u met uw bedrijf stopt.

INFORMATIE IOAZ

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kan het mogelijk zijn om na beëindiging van uw zelfstandige activiteiten, tot uw pensioengerechtigde leeftijd, een inkomensgarantie te ontvangen op niveau van het sociale minimum. De IOAZ uitkering is inkomensaanvullend, op bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of een andere uitkering, tot bijstandsniveau. De IOAZ is een werkloosheidsvoorziening, geen vervroegde pensioenregeling.

Deze regeling is speciaal bedoeld voor de zelfstandige, ouder dan 55 jaar, die het bedrijf of beroep moet beëindigen door een te laag inkomen. Ook uw partner kan, als die meewerkt in het bedrijf, onder dezelfde voorwaarden een beroep doen op de regeling.

Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden en de wettelijk vastgestelde vermogensvrijlating voor ondernemers.

U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten én die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, én uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden. Let op: aanvraag van een IOAZ uitkering moet altijd voor de bedrijfsbeëindiging (uitschrijving Kamer van Koophandel) plaatsvinden.

Inkomen na bedrijfsbeëindiging

Na beëindiging van het zelfstandig ondernemerschap is er voor oudere ondernemers een regeling waardoor u een inkomen heeft op het sociaal minimum tot u de AOW leeftijd bereikt.
Dit is de IOAZ regeling (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Moet u door omstandigheden uw bedrijf beëindigen of verkopen, omdat uw inkomen te laag is dan kan de IOAZ een uitkomst bieden. Ook uw partner, als die meewerkt in het bedrijf, kan onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling. De IOAZ uitkering is altijd een aanvulling op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners tot de IOAZ-grondslag. De uitkering start niet eerder dan na het staken van alle zelfstandige activiteiten. Wel moet u een aanvraag voor deze regeling indienen vóór bedrijfsbeëindiging. Bureau Zelfstandigen Fryslân beoordeelt de aanvraag en stelt het recht op een uitkering vast.

Voorwaarden
 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week.
 • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 28.957 (bedrag per 1 januari 2024). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 33.212 (bedrag per 1 januari 2024). De gemeente zal dit onderzoeken.
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
 • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.
Dit heb je nodig bij een aanvraag
 • Jaarrekeningen van het bedrijf van de afgelopen drie jaar.
 • Fiscale afgiften IB van de afgelopen drie jaar.
 • Voorlopige (kwartaal)cijfers van het lopende boekjaar (jaar van aanvraag).
 • Vennootschapscontract/notariële akte van oprichting.
 • Loon- / uitkeringsspecificatie(s) / over inkomen (ook van je partner).
 • Stand hypotheek, aanslag WOZ.
 • Dagafschriften van alle bank- en girorekening(en) van de laatste drie maanden, zowel zakelijk als privé.
 • Schuldenoverzicht.
 • Spaar- en aandelenrekeningen/overig vermogen, bezittingen (zoals caravan, boot, kunst, sieraden, etc.)
 • Geldig legitimatiebewijs (ook van uw partner!) (paspoort, europese identiteitskaart, verblijfsdocument) Let op: geen rijbewijs!

IOAZ Service Scan

INFORMATIE BBZ

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

U moet uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dan heeft u tijdens de beëindiging van uw bedrijf genoeg geld om van te leven. U vraagt de uitkering aan bij ons voordat u met uw bedrijf stopt.

U kunt voor maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Lukt het niet om uw bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen? Dan kunt u een verlenging krijgen van 12 maanden.

Voorwaarden
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­sver­gun­ning.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U gaat voor 1.225 uur of meer.
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen hoeveel aanvullende uitkering u krijgt.
Dit heb je nodig bij een aanvraag
 • U moet een kopie van uw paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument van u en uw partner kunnen uploaden, als jpg of pdf.
 • Om het formulier goed in te vullen, hebt u financiële gegevens nodig. We willen bijvoorbeeld weten hoe hoog uw woonlasten zijn, of welke inkomsten u hebt naast uw bedrijf. Hou daarom de volgende gegevens bij de hand:
  • Informatie over uw woonlasten (huur/hypotheekrente/erfpacht).
  • Informatie over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Informatie over uw inkomsten (jaarrekeningen/aangiftes inkomstenbelasting/loon- of uitkeringsspecificatie).
 • Misschien moet u een aantal documenten uploaden. U ziet dat tijdens de aanvraag.