AS IN FÊSTIGE ÛNDERNIMMER

bist wend om dyn eigen beantsjes út te skinen? Rûk kânsen, sjoch mooglikheden, of meitsje. Jo fertrouwe op jo eigen krêft. Mar soms is it gewoan sûch.
Troch sykte, tsjinnichheid, of ûnfoarsjoene omstannichheden, lykas in grutte bestelling dy’t annulearre wurdt of in klant dy’t net betellet. Elke ûndernimmer komt soms yn in faze dat syn of har bedriuw net goed giet. Dan is it goed om te witten dat jo terjochte kinne by Bureau Zelfstandige Fryslân.

Advys & begelieding

Hawwe jo altyd it idee hân om jo eigen bedriuw te begjinnen, mar wisten jo net hoe’t jo der oan moasten?

Finansjele stipe

Bureau Zelfstandige Fryslân kin finansjele stipe jaan as jo begjinne mei bystân of as jo dêr yn oanmerking komme, bygelyks as jo in wurkleazensútkearing hawwe dy’t ynkoarten ferrinne.

Ophâlde as ûndernimmer

Op in stuit kinne jo tinke oan it sluten fan jo bedriuw. Der is in protte te beskôgjen. Emosjoneel, mar ek finansjeel!

Skuld begelieding

Is de ynkomsten fan jo bedriuw bot sakke troch de corona-pandemy of wiene der dêrfoar al saaklike problemen?

BESITTINGS

It fermogen stiet in útkearing of kredyt fia Bureau Zelfstandige Fryslân net yn ‘e wei. Mar as jo in liening fan in bank kinne nimme fanwegen it bedrach fan jo eigen fermogen, hat dit foarrang.
D’r binne grinzen oan jo besittings dy’t bepale oft it útkearing dat jo krije ûnder de Bbz2004 wurdt levere as liening of dat jo de bystân miskien net hoege werom te beteljen*.

De bedraggen fan ‘e kapitaalgrinzen wurde elke seis moanne opnij ynsteld, mar binne sawat:

  • As jo ​​in eigen fermogen hawwe fan mear as € 192.172, dan bestiet de bystân altyd út in liening.
  • Oant in eigen fermogen fan likernôch € 45.728 hoege jo de bystân mooglik net werom te beteljen.
  • Tusken dizze twa grinzen hoege jo miskien de bystân* net werom te beteljen as it eigen fermogen minder is dan 30% fan ‘e totale aktiva. As dit mear is as 30%, is de bystân altyd in liening. It totale fermogen bestiet út al jo fermogen.

As jo ​​in útkearing krije ûnder de regeling “âldere selsstannige” is de kapitaallimyt € 134.521. Boppe dizze limyt is de bystân altyd in liening. Under dizze limyt hoege jo de bystân mooglik net werom te beteljen*.

* Ofhinklik fan de berikte saaklike resultaten sil nei it ein fan it begruttingsjier bepaald wurde oft jo de betelling al of net werombetelje moatte. De berekkening fan it ynkommen neame wy de definitive fêststelling.

FÊSTELLING FAN YNKOMMEN

Hawwe jo in útkearing krigen fia Bureau Zelfstandigen Fryslân? Dan bepale wy oan de ein fan it boekjier oft jo de útkearing wol of net werombetelje moatte. Dêrfoar jouwe jo de jiersifers en de belestingoanjefte yn. De útkearing is altyd in oanfolling op it bystânsnivo op jo ynkommen en dat fan jo partner of oare mei-bewenners. Hawwe jo mear ynkommen hân as it bystânsnivo, dan moatte jo dit diel werombetelje. As jo ​​minder ynkommen hawwe, ûnder it nivo fan de bystân, krije jo in oanfoljende útkearing. De berekkening fan it ynkommen neame wy de definitive fêststelling.

BZF SERVICE SCAN