Privacy verklaring

Privacystatement

Bureau Zelfstandigen Fryslân is een samenwerkingsverband van 16 Friese gemeenten en is een onderdeel van de sector sociale zaken gemeente Leeuwarden. Voor de gemeente Leeuwarden staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Bureau Zelfstandigen Fryslân overeenkomstig het sinds 25 mei 2018 bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Regels

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in het privacybeleid en –reglement. Dit beleid en reglement is voor alle ambtenaren beschikbaar en is ook voor u als burger in te zien op de gemeentelijke website. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van dit reglement.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Leeuwarden alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Leeuwarden heeft passende beveiligingsmaatregelen -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente Leeuwarden zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Om verkeerd gebruik van uw gegevens te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Website

Bij een bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Om de faciliteiten en functies aan te passen aan het systeem van de gebruikers, houden wij bij met welk type browser onze site wordt benaderd.

Bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak met een medewerker van BZF dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gebruikt Bureau Zelfstandigen Fryslân alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Proclaimer

Bureau Zelfstandigen Fryslân is beheerder van deze website en doet er alles aan deze actueel en van de juiste informatie te voorzien. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons dit meldt door een mail te sturen naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.

Weblinks

Deze website bevat links naar andere websites die niet door Bureau Zelfstandigen Fryslân worden beheerd. Bureau Zelfstandigen Fryslân kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Links van derden zijn alleen toegevoegd voor uw gemak en informatie. Bureau Zelfstandigen Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud er van. De vermelde links op de BZF-website houden niet automatisch in dat Bureau Zelfstandigen Fryslân deze sites, webpagina’s, functies en hun respectievelijke inhoud of enige associatie met de beheerders daarvan goedkeurt of zich daaraan conformeert.