STOPPEN ALS
ONDERNEMER

UW BEDRIJF BEËINDIGEN

Op een gegeven moment denkt u er misschien aan om uw onderneming stop te zetten. Daar komt heel wat bij kijken. Emotioneel, maar vooral ook financieel! Hoe groter uw onderneming, hoe complexer de juridische en administratieve afwikkeling.

U DOET HET NIET ZOMAAR

Voor de periode dat u nodig heeft om het bedrijf af te bouwen, kunt u misschien een aanvullende uitkering voor levensonderhoud ontvangen. Zo zorgen we dat u uw bedrijf niet overhaast hoeft af te bouwen of over te dragen.

De beëindigingsuitkering is een periodieke uitkering tot het bijstandsniveau, in de vorm van een renteloze lening voor maximaal 12 maanden.
De uitkering is altijd een aanvulling op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners. Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt na afloop van het boekjaar bepaald of u de uitkering wel of niet terug moet betalen, zie vaststellen inkomen.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Maak een afspraak met een adviseur van Bureau Zelfstandigen Fryslân en bespreek in een persoonlijk gesprek uw mogelijkheden.

INKOMEN NA BEDRIJFSBEËIDING

  Na beëindiging van het zelfstandig ondernemerschap is er voor oudere ondernemers een regeling waardoor u een inkomen heeft op het sociaal minimum tot u de AOW leeftijd bereikt.
  Dit is de IOAZ regeling (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Moet u door omstandigheden uw bedrijf beëindigen of verkopen, omdat uw inkomen te laag is dan kan de IOAZ een uitkomst bieden. Ook uw partner, als die meewerkt in het bedrijf, kan onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling. De IOAZ uitkering is altijd een aanvulling op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners tot de IOAZ-grondslag. De uitkering start niet eerder dan na het staken van alle zelfstandige activiteiten. Wel moet u een aanvraag voor deze regeling indienen vóór bedrijfsbeëindiging. Bureau Zelfstandigen Fryslân beoordeelt de aanvraag en stelt het recht op een uitkering vast.

  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

  De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kan het mogelijk zijn om na beëindiging van uw zelfstandige activiteiten, tot uw pensioengerechtigde leeftijd, een inkomensgarantie te ontvangen op niveau van het sociale minimum. De IOAZ uitkering is inkomensaanvullend, op bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of een andere uitkering, tot bijstandsniveau. De IOAZ is een werkloosheidsvoorziening, geen vervroegde pensioenregeling.

  Deze regeling is speciaal bedoeld voor de zelfstandige, ouder dan 55 jaar, die het bedrijf of beroep moet beëindigen door een te laag inkomen. Ook uw partner kan, als die meewerkt in het bedrijf, onder dezelfde voorwaarden een beroep doen op de regeling.

  Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden en de wettelijk vastgestelde vermogensvrijlating voor ondernemers.

  U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten én die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, én uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden. Let op: aanvraag van een IOAZ uitkering moet altijdvoor de bedrijfsbeëindiging (uitschrijving Kamer van Koophandel) plaatsvinden.

  VOORWAARDEN IOAZ

  • U bent 55 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd
  • U bent minimaal 10 jaar zelfstandig ondernemer geweest of u bent minimaal 3 jaar ondernemer geweest en daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst, en kan dit aantonen
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week.
  • De inkomsten (dat is de winst) uit uw bedrijf moeten, samen met eventuele ander inkomsten van de zelfstandige, de laatste 3 jaar onder een inkomensgrens zitten. Dit bedrag wordt elk half jaar vastgesteld en is € 25.909,00 bruto gemiddeld per jaar.
  • Voor de toekomst verwacht u dat het inkomen minder is dan ongeveer € 26.760,00 bruto per jaar. Ook dit bedrag wordt elk half jaar vastgesteld.
   Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Wij houden rekening met uw eigen vermogen. Na beëindiging van het bedrijf of beroep wordt het vermogen vastgesteld. Het vrijgestelde vermogen voor de IOAZ is per januari 2020 € 136.848,00 (hierbij geldt een vrijstelling van € 130.517,00 aan aanvullende pensioenvoorzieningen). Van het vermogen boven  de € 136.848,00 wordt 3% als inkomen gezien. Hoe het vermogen voor de IOAZ exact berekend wordt, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek..

  STAPPEN VOOR IOAZ