DIELTIID
ÛNDERNIMME

JO ÛNTFANGE

in Partisipaasjewet útkearings en sjogge jo mooglikheden om as ûndernimmer in pear oeren yn ‘e wike jild te fertsjinjen? Bureau Zelfstandige Fryslân kin jo dêrmei helpe!

WANNEER KINNE JO

DIELTIID ÛNDERNIMMERSKIP

  • Jo hawwe in ienmansbedriuw sûnder personiel
  • Jo wurkje maksimaal 23 oeren yn ‘e wike yn jo bedriuw
  • Jo bliuwe beskikber foar betelle wurkgelegenheid
  • Jo hoege gjin bedriuwsgebou te hiere
  • Jo hâlde jo administraasje by

HAWWE IN PETEAR

Yn in oerlis fertelle wy krekt wat parttime ûndernimmerskip ynhâldt. En hokker mooglikheden it biedt om in diel fan jo ynkommen selsstannich te fertsjinjen en in oanfolling mei útkearingen te krijen. Der binne wol wat ôfspraken dy’t foarôf makke wurde moatte om mei te dwaan oan parttime ûndernimmerskip. Dizze ôfspraken sille wy ek mei jo beprate.

Plan in gearkomste of belje ús op 14058