STOPJE AS
ÛNDERNIMMER

SLUTEN FAN JO BEDRIUW

Op in stuit kinne jo tinke oan it sluten fan jo bedriuw. Der is in protte te beskôgjen. Emosjoneel, mar ek finansjeel! Hoe grutter jo bedriuw, hoe komplekser de juridyske en bestjoerlike delsetting. Om jo hjirmei te helpen, binne d’r twa opsjes; de Bbz en de IOAZ. Yn guon gefallen is de Bbz foarôfgeand oan de IOAZ ek mooglik.

WET IOAZ

As jo ​​tinke om te stopjen as zzp’er om’t jo net genôch ynkommen hawwe út jo bedriuw, kinne jo yn oanmerking komme foar in IOAZ-útkearing. Jo krije de útkearing op grûn fan de Wet ynkommensfoarsjenning âldere en diels handikapten âld-selsstanners (IOAZ). Dizze regeling jildt allinnich as jo binne 55 of âlder, mar jo hawwe noch net berikt de AOW.

BBZ REGELJOUWING

Moatte jo jo bedriuw einigje? Yn dat gefal kinne jo foar finansjele stipe in berop dwaan op it Beslút bystân selsstannigen (Bbz). Mei dizze oanfoljende periodike útkearing kinne jo jo ynkommen oanfolje oant it nivo fan de bystân. Dan sille jo genôch jild hawwe om fan te libjen by it beëinigjen fan jo bedriuw. Jo freegje it foardiel fan ús oan foardat jo jo bedriuw stopje.

YNFORMAASJE IOAZ

Wet Ynkommensfoarsjenning foar âldere en diels handikapten eardere selsstanners (IOAZ)

Op grûn fan de Wet ynkommensfoarsjenning âldere en foar in part handikapten âld-selsstanners (IOAZ) kin it mooglik wêze om oant jo pensjoenleeftyd in ynkommensgarânsje te krijen op it nivo fan it sosjaal minimum neidat jo jo selsstannige aktiviteit beëinige hawwe. De IOAZ-útkearing is oanfoljend ynkommen, bygelyks op ynkommen út wurk of in oare útkearing, oant it nivo fan de bystân. De IOAZ is in wurkleazensútkearing, gjin regeling foar betiid pensjoen.

Dizze regeling is benammen bedoeld foar zzp’ers, âlder as 55 jier, dy’t fanwegen in leech ynkommen it bedriuw of berop opsizze moatte. As jo ​​partner meiwurket yn it bedriuw, kinne jo ûnder deselde betingsten ek op de regeling fertrouwe.

Wy hâlde rekken mei it eigen fermogen: fermogen lykas sparjen, eigen hûs, auto of sieraden, minus de ôf te lossen skulden en de wetlik fêststelde kapitaalfrije foar ûndernimmers.

Jo komme net yn oanmerking foar in útkearing as jo oare ynkommens en dat fan jo partner, as der ien is, de IOAZ-basis te boppe binne. In útkearing is ommers altyd oanfoljend. Jo en jo partner, as dy binne, binne ek ferplichte om troch te gean nei wurk en passend wurk te akseptearjen. Tink derom: in oanfraach foar in IOAZ-útkearing moat altyd yntsjinne wurde foardat it bedriuw wurdt beëinige (ôfskriuwing by de Keamer fan Keaphannel).

Ynkommen nei bedriuwsbeëiniging

Nei ôfsluting fan de selsstannige ûndernimmer is der in regeling foar âldere ûndernimmers wêrby’t jo in ynkommen hawwe op it sosjaal minimum oant jo de AOW-leeftyd berikke.
Dit is de IOAZ regeljouwing (Wet ynkommensfoarsjenning foar âldere en diels handikapten eardere selsstanners). As jo ​​troch omstannichheden jo bedriuw opsizze of ferkeapje moatte, omdat jo ynkommen te leech is, kin de IOAZ in oplossing biede. Jo partner, as hy/sy yn it bedriuw wurket, kin ûnder deselde betingsten ek yn oanmerking komme foar de regeling. De IOAZ-útkearing is altyd in oanfolling op jo ynkommen en dat fan jo partner of oare mei-bewenners oant de IOAZ-basis. De útkearing begjint pas nei’t alle selsstannige aktiviteiten beëinige binne. Jo moatte lykwols in oanfraach yntsjinje foar dit skema foardat jo bedriuw beëinigje. Bureau Zelfstandige Fryslân beoardielet de oanfraach en stelt it rjocht op in útkearing fêst.

Betingsten
 • Jo binne 55 of âlder, mar jo hawwe noch net berikt de steat pensioen leeftyd.
 • Jo hawwe de ôfrûne 10 jier kontinu wurke, wêrfan de lêste 3 jier as selsstanner. Dêrfoar hawwe jo 7 jier wurke as selsstanner of as wurknimmer.
 • Jo hawwe 1.225 oeren of mear yn ‘t jier wurke yn jo eigen bedriuw. Dit is gemiddeld sa’n 24 oeren yn ‘e wike.
 • Jo partner wurdt beskôge as in ûndernimmer en hat rjocht op IOAZ as hy of sy 55 jier of âlder is, mar de ryksleeftiid noch net berikt hat. En wurkje op syn minst 525 oeren yn ‘t jier yn it bedriuw.
 • De ynkomsten (winst) fan jo bedriuw hat de lêste 3 jier gemiddeld minder dan € 27.021 (bedrach yn 2022) west. Alle oare ynkomsten binne ek mei yn it ynkommen. As jo ​​partner dielnimme oan it bedriuw, kin dit ynkommen opnommen wurde. Dat jildt foar de gearwurkingsfergoeding (boppe € 5.000) en it winstoandiel. It oare ynkommen fan jo partner, bygelyks lean of wurkleazensútkearing, telt net mei.
 • Foar de takomst ferwachtsje jo in ynkommen fan minder dan € 28.111 (bedrach per 1 july 2022). De gemeente sil dat ûndersykje.
 • It moanlikse ynkommen nei beëiniging fan it bedriuw is leger dan de jildende útkearingsstandert.
 • Jo yntsjinje de oanfraach foar in IOAZ-útkearing foardat it bedriuw wurdt beëinige. Nei de oanfraach sille jo it bedriuw binnen in perioade fan 18 moannen beëinigje. Rjocht op in IOAZ-útkearing ûntstiet net oant it bedriuw is einige.
Jo hawwe dit nedich by it oanfreegjen
 • Finansjele ferklearrings fan it bedriuw foar de lêste trije jier.
 • Belestingsoanjefte foar de ôfrûne trije jier.
 • Foarlopich (fjirde) sifers fan it aktuele begruttingsjier (jier fan oanfraach).
 • Bedriuwskontrakt / notariële akte fan ynkorporaasje.
 • Spesifikaasje(s) fan lean / útkearing / oer ynkommen (ek fan jo partner).
 • Hypotheekposysje, WOZ-beoardieling.
 • Deistige ôfspraken fan alle bank- en giro-akkount(en) fan ‘e lêste trije moannen, sawol saaklik as partikulier.
 • Skuld oersjoch.
 • Besparrings en diele akkounts / oare aktiva, aktiva (lykas caravan, boat, keunst, sieraden, ensfh.)
 • Jildich bewiis fan identiteit (ek fan jo partner!) (paspoart, Europeeske identiteitskaart, ferbliuwsdokumint) Tink derom: gjin rydbewiis!

IOAZ Service Scan

YNFORMAASJE BBZ

Beslút bystân foar selsstanners (Bbz)

Moatte jo jo bedriuw einigje? Yn dat gefal kinne jo foar finansjele stipe in berop dwaan op it Beslút bystân selsstannigen (Bbz). Mei dizze oanfoljende periodike útkearing kinne jo jo ynkommen oanfolje oant it nivo fan de bystân. Dan sille jo genôch jild hawwe om fan te libjen by it beëinigjen fan jo bedriuw. Jo freegje it foardiel fan ús oan foardat jo jo bedriuw stopje.

Jo kinne maksimaal 12 moannen in ekstra periodike útkearing krije. Binne jo net yn steat om jo bedriuw binnen 12 moannen te beëinigjen? Dan kinne jo in ferlinging krije fan 12 moannen.

Betingsten
 • Jo binne 18 jier of âlder, mar jo krije gjin AOW.
 • Jo binne in Nederlânske boarger, in boarger fan in lân yn de Europeeske Uny, of jo hawwe in jildige ferbliuwsfergunning.
 • Jo bedriuw moat yn Nederlân sitte.
 • Jo geane foar 1.225 oeren of mear.
 • It ynkommen fan jo partner wurdt meinommen by it bepalen fan hoefolle oanfoljende útkearing jo krije.
Jo hawwe dit nedich by it oanfreegjen
 • Jo moatte in kopy fan jo paspoart, identiteitskaart of ferbliuwsdokumint fan jo en jo partner kinne uploade, as jpg of pdf.
 • Jo sille finansjele ynformaasje nedich hawwe om it formulier goed yn te foljen. Wy wolle bygelyks witte hoe heech jo húsfestingskosten binne, of hokker ynkommen jo neist jo bedriuw hawwe. Hâld dêrom de folgjende ynformaasje by de hân:
  • Ynformaasje oer jo húsfestingkosten (hier/hypotheekrinte/pacht).
  • Ynformaasje oer jo handikapfersekering.
  • Ynformaasje oer jo ynkommen (jierrekkens / ynkommensbelestingoanjefte / lean as útkearingsspesifikaasje).
 • Jo moatte miskien wat dokuminten uploade. Jo sille dit sjen tidens de oanfraach.