Alle teksten, bylden, filmkes, animaasjes en oar byldmateriaal op de webside – www.bureauzelfstandigenfryslan.nl – binne ûnderwurpen oan auteursrjocht. It is net tastien dizze teksten, bylden, films, animaasjes en oar byldmateriaal sûnder tastimming te kopiearjen, op te slaan, te fersprieden of oars iepenbier te meitsjen.

Bureau Zelfstandigen Fryslân fiert in aktyf en strang belied om it net frege duplikaasje of misbrûk fan materialen en teksten fan syn webside ôf te kontrolearjen en sil by oertreding altyd juridyske stappen nimme.