Veel gestelde vragen aan BZF
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor Bbz

 • U bent aangewezen op de inkomsten uit uw (toekomstig) bedrijf. Dit is het geval als uw in­kom­sten bui­ten het be­drijf, zo­als loon of uit­ke­ring, la­ger zijn dan bij­stands­ni­veau. Het in­ko­men van uw part­ner telt ook mee.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u na maximaal 3 jaar vanaf de start van uw bedrijf genoeg verdient om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. U toont dit aan met een goed en volledig ondernemingsplan.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­sver­gun­ning.
 • Uw be­drijf is in Ne­der­land ge­ves­tigd.
 • U gaat 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma’s en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn of u kunt die krijgen. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­- of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U hebt voor­dat u start met uw be­drijf recht op een WW- of bij­stands­uit­ke­ring of u wordt met ont­slag be­dreigd.
 • U kunt een Bbz-uitkering krijgen als uw beschikbaar vermogen als alleenstaande minder is dan € 6.505 of wanneer uw beschikbaar vermogen samen met uw partner minder is dan € 13.010 (bedragen 2022).
 • Het vermogen van uw minderjarige kinderen telt ook mee.
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen hoeveel aanvullende uitkering u krijgt.

Kijk ook op de website krijgikbbz.nl

Neem contact met ons op via deze pagina: contact