STARTEN FAN
DYN EIGEN BEDRIUW

Binne jo in starter, of tinke jo oer it begjinnen fan in bedriuw? Wy helpe jo graach op jo wei om jo ideeën konkreet te meitsjen. Wy kinne jo foar de start stypje, mar seker ek dêrnei. Mei training en advys of mei finansjele stipe yn de foarm fan in kredyt en/of tydlike oanfolling op dyn ynkommen.

Advys & begelieding

Mei help fan in coach helpe wy jo tariede op it starten fan jo eigen bedriuw. Fan dreamen oant dwaan, troch ideeën oer te setten yn in konkreet bedriuwsplan. Sadat de kâns op súkses is optimaal, en kinne jo begjinne mei jo nije bedriuw mei folle stoom foarút.

Finansjele stipe

Bureau Zelfstandige Fryslân kin finansjele stipe jaan as jo begjinne mei bystân of as jo dêr yn oanmerking komme, bygelyks as jo in wurkleazensútkearing hawwe dy’t ynkoarten ferrinne.

Part-time bedriuw

Krij jo in útkearing Participaasjewet en sjogge jo kânsen om as ûndernimmer in pear oeren yn ‘e wike jild te fertsjinjen?

tarieding proses

In pre-start trajekt is in trajekt wêryn jo begelieding krije by it skriuwen fan jo bedriuwsplan. Jo sille jo útkearing foar sosjale bystân hâlde tidens it proses.

Foarôfgeand oan tagong ta it ‘pre-start’ proses sil in yntak plakfine. Tidens dizze gearkomste wurdt in skatting makke fan jo kânsen op sukses as ûndernimmer. Jo krije earlik advys, as it plan gjin kâns biedt om te slagjen, sille wy jo dat ek fertelle.

Ek sjogge wy oft der obstakels binne foar ûndernimmerskip, bygelyks in hege skuldposysje.

Om dalik in foarstartproses oan te freegjen, hawwe jo de tastimming nedich fan jo kontaktpersoan by de gemeente dy’t jo PW-útkearing fersoarget. Jo wurde frijsteld fan ferplichtingen foar oanfraach tidens it proses.

As jo ​​talitten binne, gean jo sa gau mooglik de groepsrûte yn. As it better is, kin dit ek in yndividueel trajekt wêze.

It trajekt rjochtet him op it ûntwikkeljen fan jo kompetinsjes, jo ûndernimmende feardichheden en it ûntwikkeljen fan jo bedriuwsidee. Dit idee wurdt konkreet makke en omset yn in bedriuwsplan, ûnderboud mei finansjele prognoazes. De doer fan dit yntinsive programma is maksimaal seis moannen. Jo hawwe dan net allinich in bedriuwsplan, mar ek ynsjoch yn de helberens fan jo ideeën.

SAKEN DWAAN FAN ÚTKEARINGS

Jo hawwe in bedriuwsplan skreaun, dat oantoand dat jo bedriuw in goede kâns hat op sukses. Jo hawwe dit plan selsstannich skreaun of mei help fan in tariedend proses. Mar hoe soargje jo yn it begjin foar jo bestean? As wy jo bedriuwsplan posityf beoardiele hawwe, kinne jo ûnder bepaalde betingsten in ekstra betelling krije foar libbenskosten.

Libbensútkearing

In libbensútkearing op grûn fan it Bbz is in rintefrije liening. Jo kinne maksimaal 36 moannen krije fan it startersútkerings fanôf it begjin fan jo bedriuw. De útkearing is altyd oanfoljend op de ynkomsten fan jo bedriuw en alle oare ynkommens oant it nivo fan de bystân. Ofhinklik fan de behelle saaklike resultaten wurdt oan ‘e ein fan it boekjier bepaald oft jo de betelling al of net werombetelje moatte. De berekkening fan it ynkommen neame wy de definitive fêststelling.

Kredyt

Under bepaalde betingsten kinne jo ek in kredyt krije om jo nedige saaklike aktiva te finansieren. In startersliening is altyd in liening dêr’t rinte oer betelle wurde moat. It bedrach fan it maksimale kredyt is sawat € 39.000 en de rinte is 8%.

Betingsten foar útkearing en kredyt ûnder it Beslút bystân selsstannich 2004 (Bbz2004).
  • Bedriuwsplan – In bedriuwsplan moat wurde yntsjinne mei in oanfraach.
  • Leefber – It te begjinnen bedriuw wurdt ferwachte dat it leefber is net letter dan 36 moannen nei de start. Dat betsjut dat jo net mear ôfhinklik binne fan in oanfoljende útkearing en kinne jo oan al jo finansjele ferplichtings foldwaan.
  • Jo hawwe gjin eigen middels en de bank(en) wolle de start net finansiere.
  • Jo medyske, sosjale en finansjele omstannichheden moatte sa wêze dat goede saaklike operaasjes mooglik binne.
  • It bedriuw moat wetlik fêststeld wêze (bygelyks passe binnen it bestimmingsplan, de nedige fergunningen moatte oanwêzich wêze, ensfh.)
  • It bedriuw moat benammen yn Nederlân útfierd wurde.
  • As ûndernimmer wurkje jo op syn minst 1225 oeren yn ‘t jier yn it bedriuw.

As jo ​​net oan al dizze betingsten foldogge, as jo wol útkearings hawwe en as jo in (lytsskalige) bedriuw dwaan wolle, sjoch dan nei Parttime ûndernimmerskip.