OER
ÚS

BUREAU
ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN

 

Bureau Zelfstandige Fryslân (BZF) wurket foar ûndernimmers yn Fryslân. Wy sammelje kennis en jouwe it graach oan jo troch. Wy wolle ynspirearje en stimulearje. Wy wurkje foar oplossingen.

Sosjaal en belutsen by de regio

Bureau Zelfstandige Fryslân is in regionaal gearwurkingsferbân fan de measte gemeenten yn Fryslân en bestiet sûnt 2004. Wy implementearje de folgjende sosjale regelingen foar (oankommende) selsstanners:

  • it Beslút bystân foar selsstannigen (Bbz 2004)
  • de Wet ynkommensfoarsjenning foar âldere en foar in part handikapten âld-selsstanners (IOAZ)

Dizze regelingen fungearje as in feiligensnet foar de ûndernimmer. De likernôch 21 meiwurkers fan BZF, partner foar suksesfol ûndernimmerskip, wurkje foar jo.

SOBER EN KOMMERSJEEL

BZF hat gjin winstmotyf. Dat betsjut dat wy jo selsstannich en objektyf advisearje kinne. Betûfte adviseurs, spesjalisten op it eigen mêd, kinne jo altyd helpe mei advys op maat.
Wy steane yn it hert fan in wiidweidich netwurk. Wy wurkje gear mei betûfte ûndernimmers, entûsjaste minsken dy’t fungearje as coach of as klankboerd, organisaasjes en kennispartners op finansjeel, juridysk, bestjoerlik, ferkeap/marketing of belesting mêd.

HOE WERKE WY?

As jo ​​kontakt mei ús opnimme, sille wy hast altyd in gearkomste foar jo planne mei ien fan ús adviseurs yn jo gebiet.
De earste gearkomste is in ynlieding en ynformaasjegearkomste oer de mooglikheden. Yn in tal gefallen is dit petear genôch en kinne wy ​​jo helpe troch jo yn kontakt te bringen mei de goede minsken of organisaasjes.
Yn jo situaasje kin ek in trajekt of wiidweidich bedriuwsûndersyk folgje. Lês hjir mear oer by Starters of Undernimmers.

GLOBAL GOALS

Bureau Zelfstandige Fryslân is oansletten by de Werelddoelen