Gemeente Ljouwert: Oanfoljend pakket maatregels foar ynflaasje.

Oanfoljend pakket maatregels foar ynflaasje

Ekstra enerzjyopslach foar húshâldens mei leech ynkommen en maatregels foar bedriuwen en maatskiplike ynstellingen.

Rising prizen hawwe in grutte ynfloed op de maatskippij. Yn ôfwachting fan fierdere maatregels fan de EU en it Ryk dogge boargemaster en wethâlders in foarstel oan de gemeenteried om de slimste need troch ynflaasje tsjin te gean. De gemeenteried stelt ek maatregels foar foar it jaan fan strukturele stipe oan ynwenners, bedriuwen en maatskiplike ynstellingen. De Kommisje bringt yn it foarstel ek de ynfloed fan ynflaasje yn kaart foar de ynwenners, it bedriuwslibben, de eigen organisaasje en subsidiearre ynstellingen en besibbe partijen.

 

Enerzjy taslach

Konkreet freget de gemeente de gemeenteried om 4,3 miljoen euro beskikber te stellen foar in ienmalige enerzjyútkearing foar húshâldens mei in ynkommen tusken de 125% en 150% fan de noarm by sosjale bystân en studintehúshâldens mei in enerzjykontrakt. Dizze groepen bewenners kamen earder net yn oanmerking foar de besteande (enerzjy)útkearings. It kolleezje hopet dizze groep bewenners op dizze wize te helpen. Dêrneist stelt it gemeentebestjoer oan de gemeenteried foar dat de enerzjyútkearing 2023 yn 2022 foar in part útbetelle wurde moat. It giet om húshâldens dy’t op 1 oktober 2022 de folsleine enerzjyopslag krigen hawwe.

 

Bedriuwslibben

It Ryk hat al maatregels oankundige foar it bedriuwslibben en nei alle gedachten folgje der noch mear maatregels. It gemeentebestjoer wachtet dêr net op en makket in pakket maatregels foar ûndernimmers bekend dêr’t se dit jier in foarstel foar dwaan sil by de gemeenteried om dêr in flink budzjet foar beskikber te stellen. Dit pakket maatregels kin ynvestearringsfûnsen befetsje om ûndernimmers te helpen ynnovearje en takomstbestindich te meitsjen.

 

Mei-inoar prate

Elkenien hat muoite mei oprinnende prizen. Dat jildt ek foar buert- en doarpshuzen, sportferienings, soarch en maatskiplike ynstellingen. It is noch ûndúdlik oft it Ryk stipemaatregels foar dizze partijen ûntwikkelje sil en hoe’t dat ynfloed kin op ús subsidiearre ynstellingen, kontraktpartners en besibbe partijen.

 

De gemeente is al yn petear mei partijen dy’t nei foaren kommen binne en sille dat noch dwaan. Dêr is in diskusjegids foar opsteld. De gemeente past dizze rjochtline ta om safolle mooglik mei alle partijen op deselde wize yn petear te kinnen en mooglike oplossings yn kaart te bringen. Dat kin liede ta aparte foarstellen oan de gemeenteried.

 

Wethâlder Hein Kuiken: “De spesjale ynflaasje fereasket spesjale tydlike en strukturele maatregels. It troch it Ryk fêststelde stipepakket jout de earste rjochting en dúdlikens foar de ynwenners dêroer. Foar oare groepen steane noch fraachtekens. Gemeenten kinne dêr’t it mooglik is wat ekstra dwaan om de akute need te mitigearjen en troch strukturele maatregels te nimmen. Dat dogge wy no en dêr sille wy fierder oan wurkje. De taak om alles op te lossen is lykwols te grut foar de gemeente allinnich. De oplossings en maatregels moatte fan it Ryk en de EU komme”