Tozo-regeling aanvragen

Op 21 april 2020 is de Tozo-regeling gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Ben je ondernemer in Fryslân? Dan kan je bij BZF een aanvraag doen voor deze Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Lees voordat je daadwerkelijk een aanvraag gaat doen onderstaande informatie even aandachtig door.

Wat houdt de regeling in?

 • Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd
 • De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto)
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Voor zover er dus nu bekend is zijn er geen uitsluitingen voor branches. VOF’s en B.V.’s (in dit geval de DGA met meer dan 50% aandelen en zeggenschap) lijken ook gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Laatste aanpassingen en aanvullingen per 22 april:

 • Aanvragen voor ondersteuning kunnen ook worden ingediend voor de periode juni, juli en augustus. Deze moeten wel voor 1 juni 2020 binnen zijn. Er geldt maar één maximale aaneengesloten periode van drie maanden (voor uitkering Levensonderhoud). Het krediet kan maar één keer worden aangevraagd.
 • Als er in een gezin twee ondernemers met ieder een eigen bedrijf actief zijn, dan kan voor elk van deze bedrijven afzonderlijk een krediet (lening) worden aangevraagd. Wat is blijven staan dat er maar één keer een uitkering levensonderhoud per gezin wordt verstrekt.
 • Het inkomen van de meestverdienende partner hoeft niet te worden meegenomen bij de uitkering van een aanvraag levensonderhoud.
 • Wordt er een lening verstrekt aan een bedrijf met meerdere vennoten, dan moeten alle vennoten zich hoofdelijk verbinden aan deze lening.
 • De aflossing van de lening start per 1-1-2021 (vrijwillig eerder aflossen kan altijd). De looptijd van de lening is maximaal drie jaar en start op het moment van verstrekking.

Ik wil Tozo aanvragen

Het aanvragen van de Tozo-regeling verloopt digitaal, dat is op dit moment ook de enige manier om een aanvraag te doen. Lukt je het niet om dit te doen vraag dan hulp van bijvoorbeeld je boekhouder! Om een aanvraag te kunnen doen worden er wel een aantal dingen van je gevraagd die je bij de hand moet hebben.

 • een DigiD account om in te kunnen loggen
 • een DigiD account van eventueel je partner om in te kunnen loggen
 • je KvK inschrijfnummer
 • een kopie van je bankpas (voor en achterzijde)
 • een kopie van je laatste loonspecificatie als je naast je bedrijfsinkomsten nog een baan hebt
 • een kopie van je identiteitsbewijs (voor en achterzijde) van jou en eventueel je partner in één document