IOAZ-concept

IOAZ

Als oudere zelfstandige moet u misschien door omstandigheden het bedrijf beëindigen of verkopen.

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kan mogelijk uitkomst bieden: na beëindiging van uw zelfstandige activiteiten, tot uw pensioengerechtigde leeftijd, een inkomensgarantie op het niveau van het sociale minimum. De IOAZ uitkering is inkomensaanvullend, op bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of een andere uitkering, tot bijstandsniveau. De IOAZ is een werkloosheidsvoorziening, geen vervroegde pensioenregeling.

Deze regeling is speciaal bedoeld voor de zelfstandige, ouder dan 55 jaar, die het bedrijf of beroep moet beëindigen door een te laag inkomen. Ook uw partner kan, als die meewerkt in het bedrijf, onder dezelfde voorwaarden een beroep doen op de regeling.

Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden en de wettelijk vastgestelde vermogensvrijlating voor ondernemers.

U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten én die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, én uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden. Let op: aanvraag van een IOAZ uitkering moet altijd voor de bedrijfsbeëindiging (uitschrijving Kamer van Koophandel) plaatsvinden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact op met BZF via telefoonnummer 14058.