Informatiefilm Bbz2004

Bekijk hieronder ook ons informatiefilmpje over de regeling Bbz2004.

Mijn partner heeft een inkomen. Kom ik daarom wel in aanmerking voor een Bbz uitkering?

Voor het vaststellen van een bijstandsuitkering wordt altijd gekeken wat het gezamenlijke inkomen is van partners. Wanneer je partner een eigen inkomen heeft uit loondienst en dit inkomen is hoger dan jullie bijstandsnorm, dan kom je in principe niet in aanmerking voor een Bbz uitkering.

Immers het betreft een bijstandsuitkering en het bedrijf is in dit geval niet perse nodig om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Ik ben het niet eens met de definitieve vaststelling

Neem eerst contact op met één van onze medewerkers voordat u bezwaar indient. Wellicht kunnen we u het één en ander verduidelijken. Indien u dan nog niet tevreden bent gesteld, staat de weg tot bezwaar/beroep open. Houd wel de termijn van 6 weken in de gaten!

Ik heb een ambtshalve vordering ontvangen, wat moet ik doen?

Een ambtshalve terugvordering wordt opgesteld als de gevraagde informatie (jaarrekening, aangifte IB) niet tijdig en/of volledig door u is aangeleverd. In tegenstelling tot voorgaande jaren bieden wij geen mogelijkheid meer tot herziening, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Als u het niet eens bent met de ambtshalve terugvordering kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij uw eigen gemeente.

Boete:

Het niet tijdig inleveren van de door ons gevraagde informatie wordt gekenmerkt als schending van de informatieplicht conform artikel 17 PW (Participatie Wet). Dit is een boetewaardige gedraging zoals beschreven in artikel 18a PW.
De door uw gemeente aangestelde boeteambtenaar zal uw gedragingen beoordelen, bij de eerste schending van de informatieplicht kan deze volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing.
In het geval u in de daaropvolgende twee jaar de inlichtingenplicht opnieuw niet nakomt, is de boeteambtenaar genoodzaakt u een geldboete op leggen. Deze bedraagt minimaal €150,00.

Ik heb een definitieve vaststelling ontvangen, wat houdt dat in?

Een definitieve vaststelling is een berekening die is uitgevoerd op basis van de door u aangeleverde gegevens. De uitkomst van de berekening geeft aan of de Bbz-lening van voorgaand jaar omgezet word in een uitkering.

Uitgebreide uitleg definitieve vaststelling

De maandelijkse Bbz-uitkering levensonderhoud voor ondernemers is aan u verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar waarin deze bijstand is ontvangen wordt de uitkering “definitief vastgesteld”. Als de door u ontvangen leenbijstand geheel of gedeeltelijk wordt omgezet in “bijstand om niet”, dan hoeft u dat deel niet terug te betalen.
Leenbijstand die niet “om niet” wordt verstrekt moet u in beginsel per direct terugbetalen. Kunt u dat niet dan kunt u BZF om een afbetalingsregeling verzoeken. Mogelijk kunt u de teveel ontvangen uitkering (leenbijstand) in een periode van maximaal 36 maand terugbetalen.

Leenbijstand

Nadat de bedrijfsboekhouding van het afgelopen jaar is afgesloten, is de netto winst van uw onderneming bekend. Het netto bedrijfsresultaat is uw bruto inkomen. Bij de Belastingdienst moet u over dat afgesloten boekjaar aangifte doen voor Inkomstenbelasting. Als u in dat boekjaar een aanvullende uitkering levensonderhoud van ons heeft gehad, dan zijn die periodieke uitkeringen voor dat boekjaar geen inkomsten. Het was immers toen een lening.

Het jaar volgend op het boekjaar stellen wij definitief vast of de uitkering terecht is geweest. Is dit zo, dan wordt (een deel van) de lening door ons kwijtgescholden (bijstand “om niet”).

Bijstand “om niet” telt niet als inkomen

De Bbz-uitkering die is omgezet in bijstand ‘om niet’, telt met ingang van 2017 niet meer mee bij het toetsingsinkomen voor toeslagen en bij andere inkomensafhankelijke regelingen. Deze wijziging is geregeld in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (TRLB). U ontvangt geen jaaropgave van het bedrag ‘om niet’. U hoeft het ‘om niet bedrag’ ook niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen.