Waar kan ik de gegevens tbv de definitieve vaststelling naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/

Mijn afschrijvingskosten zijn gecorrigeerd in de definitieve vaststelling. Waarom?

Als (startende) ondernemer kunt u gebruik maken van de fiscale regeling om versneld dan wel willekeurig af te schrijven.  De Bbz-2004 is een Wet die los staat van de fiscale wetten die de rijksbelastingdienst uitvoert. Aangezien wij aanvullen tot het wettelijk minimum inkomen mogen wij geen rekening houden met fiscale voordelen.

Ik ben het niet eens met de definitieve vaststelling

Neem eerst contact op met één van onze medewerkers voordat u bezwaar indient. Wellicht kunnen we u het één en ander verduidelijken. Indien u dan nog niet tevreden bent gesteld, staat de weg tot bezwaar/beroep open. Houd wel de termijn van 6 weken in de gaten!

Ik heb een definitieve vaststelling ontvangen, wat houdt dat in?

Een definitieve vaststelling is een berekening die is uitgevoerd op basis van de door u aangeleverde gegevens. De uitkomst van de berekening geeft aan of de Bbz-lening van voorgaand jaar omgezet word in een uitkering.

Uitgebreide uitleg definitieve vaststelling

De maandelijkse Bbz-uitkering levensonderhoud voor ondernemers is aan u verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar waarin deze bijstand is ontvangen wordt de uitkering “definitief vastgesteld”. Als de door u ontvangen leenbijstand geheel of gedeeltelijk wordt omgezet in “bijstand om niet”, dan hoeft u dat deel niet terug te betalen.
Leenbijstand die niet “om niet” wordt verstrekt moet u in beginsel per direct terugbetalen. Kunt u dat niet dan kunt u BZF om een afbetalingsregeling verzoeken. Mogelijk kunt u de teveel ontvangen uitkering (leenbijstand) in een periode van maximaal 36 maand terugbetalen.

Leenbijstand

Nadat de bedrijfsboekhouding van het afgelopen jaar is afgesloten, is de netto winst van uw onderneming bekend. Het netto bedrijfsresultaat is uw bruto inkomen. Bij de Belastingdienst moet u over dat afgesloten boekjaar aangifte doen voor Inkomstenbelasting. Als u in dat boekjaar een aanvullende uitkering levensonderhoud van ons heeft gehad, dan zijn die periodieke uitkeringen voor dat boekjaar geen inkomsten. Het was immers toen een lening.

Het jaar volgend op het boekjaar stellen wij definitief vast of de uitkering terecht is geweest. Is dit zo, dan wordt (een deel van) de lening door ons kwijtgescholden (bijstand “om niet”).

Bijstand “om niet” telt niet als inkomen

De Bbz-uitkering die is omgezet in bijstand ‘om niet’, telt met ingang van 2017 niet meer mee bij het toetsingsinkomen voor toeslagen en bij andere inkomensafhankelijke regelingen. Deze wijziging is geregeld in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (TRLB). U ontvangt geen jaaropgave van het bedrag ‘om niet’. U hoeft het ‘om niet bedrag’ ook niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen.

Ik heb een brief ontvangen om informatie op te sturen. Waarom moet dat?

Als je een uitkering levensonderhoud vanuit het Bbz heeft ontvangen wordt jaarlijks vastgesteld of je te veel of te weinig uitkering heeft ontvangen. Dit heet "definitief vaststellen" en gebeurt altijd achteraf. Voor de berekening hiervan heeft BZF de resultaten uit je bedrijf nodig, de aangifte inkomsten belasting en een jaaropgave van eventuele andere inkomsten van jou en je partner.

Deze informatieverstrekking is een verplichting die ontstaat bij het verkrijgen van een Bbz uitkering levensonderhoud.

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/