Waar kan ik de gegevens tbv het keuzejaar en rentecompensatie naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. het keuzejaar en rentecompensatie aan ons toezenden.

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/kwijtschelding

 

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

 

Waar kan ik de gegevens tbv de definitieve vaststelling naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/

Bedrijfsbeëindiging en uw lening bij BZF

Als u uw bedrijf/zelfstandig ondernemerschap gaat beëindigen, dan is het van belang dat u Bureau Zelfstandigen Fryslân hier tijdig over informeert. Als u nog een uitkering ontvangt dan zal deze beëindigd moeten worden. Indien van toepassing zal de IOAZ uitkering opgestart moeten worden.

Daarnaast kan het zijn dat u nog een bedrijfskrediet hebt uitstaan welke u terug dient te betalen. Op het moment dat u uw bedrijf beëindigt gelden er nieuwe aflossingsvoorwaarden.

Zo zult u bericht krijgen van de afdeling Debiteurenbeheer van BZF. Allereerst zullen eventuele zekerheden gekoppeld aan het verstrekken van een lening worden uitgewonnen. Vervolgens wordt het krediet teruggevorderd. Na onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfsbeëindiging kan het (resterende) bedrag renteloos worden gesteld. U zult gedurende 5 jaar na de beëindiging van uw bedrijf/zelfstandig beroep het verzoek krijgen uw inkomstenpositie door te geven. Aan de hand daarvan wordt uw aflossingscapaciteit bepaalt. Deze wordt vastgesteld op 50% van uw gezinsinkomen boven de bijstandsnorm. Na 5 jaar aflossen kan het restant van de vordering mogelijk worden kwijtgescholden. Voorwaarde is dat u wel 5 jaar lang aan alle verplichtingen hebt voldaan.

Bij het gezinsinkomen worden ook de inkomsten van de partner meegerekend bij het berekenen van de aflossingscapaciteit. Ook als deze partner niet betrokken is geweest bij de oorspronkelijke aanvraag. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een nieuwe relatie. De vorm van de partnerschap, samenwoning, partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden heeft hier geen invloed op.

Wordt tijdens het onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfbeëindiging geoordeeld dat er sprake is van verwijtbaar gedrag dan zal het krediet niet renteloos worden gesteld en gelden er andere terugvorderingsmaatregelen waarbij beslag tot de mogelijkheden behoort.

Ik heb een bbz bedrijfskrediet ontvangen. Wanneer moet ik daar rente over betalen?

U ontvangt éénmaal per jaar, in januari, een rente nota van BZF. Deze rente nota heeft betrekking op het gehele voorafgaande jaar. Deze nota mag u ons in 11 termijnen (vanaf februari t/m december) voldoen.

Ik heb een brief ontvangen om informatie op te sturen. Waarom moet dat?

Als je een uitkering levensonderhoud vanuit het Bbz heeft ontvangen wordt jaarlijks vastgesteld of je te veel of te weinig uitkering heeft ontvangen. Dit heet "definitief vaststellen" en gebeurt altijd achteraf. Voor de berekening hiervan heeft BZF de resultaten uit je bedrijf nodig, de aangifte inkomsten belasting en een jaaropgave van eventuele andere inkomsten van jou en je partner.

Deze informatieverstrekking is een verplichting die ontstaat bij het verkrijgen van een Bbz uitkering levensonderhoud.

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/

Ik heb uitstel van aangifte Inkomsten Belasting gekregen. Kan ik nu ook BZF later van informatie voorzien?

Nee. De wet Inkomstenbelasting en het Bbz zijn verschillend en kennen verschillende termijnen voor informatie verstrekking. Het Bbz biedt geen mogelijkheid tot uitstel van de informatie verplichting. De termijn is uiterlijk tot 1 juli. U wordt ieder jaar middels een brief ruim voor het verstrijken van deze termijn verzocht informatie aan ons te verstrekken. In deze brief staat duidelijk vermeld welke gegevens moeten worden aangeleverd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gevraagde informatie. Geef dus bij uw boekhouder of accountant door welke verplichting u bent aangegaan en welke consequenties dit met zich meebrengt.

Wat is het bankrekeningnummer van BZF?

Een overboeking naar BZF kunt u doen via de onderstaande gegevens:

Gemeente Leeuwarden
Rekeningnummer Bank Nederlandse Gemeenten: 28.50.32.771
IBAN: NL78BNGH0285032771
BIC: BNGHNL2G (gebruiken bij betalingen vanuit het buitenland)

Vermeld bij een storting altijd uw klantnummer en kenmerk.