Informatiefilm Bbz2004

Bekijk hieronder ook ons informatiefilmpje over de regeling Bbz2004.

Waar kan ik de gegevens tbv het keuzejaar en rentecompensatie naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. het keuzejaar en rentecompensatie aan ons toezenden.

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/kwijtschelding

 

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

 

Compensatieregeling toeslagen Bbz

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd.

Dit kondigt staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Snel: "Sinds 2017 bestaat dit probleem niet meer omdat de gift niet langer tot het inkomen wordt gerekend. Voor deze groep ondernemers komt er nu ook een oplossing. Zij hebben zich een tijdlang zorgen gemaakt over hun financiële situatie en dit kabinet wil hen nu alsnog tegemoet komen.”

Voor de regeling is een wettelijke basis nodig en zal daarom onderdeel uitmaken van het Belastingplan dat in september naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dan wordt ook meer bekend gemaakt over de vormgeving van de compensatieregeling. Met de aankondiging voldoet het kabinet aan een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer.

Tegemoetkoming

Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.

Bron: Rijksoverheid

Lees hier het volledige bericht

Mijn partner heeft een inkomen. Kom ik daarom wel in aanmerking voor een Bbz uitkering?

Voor het vaststellen van een bijstandsuitkering wordt altijd gekeken wat het gezamenlijke inkomen is van partners. Wanneer je partner een eigen inkomen heeft uit loondienst en dit inkomen is hoger dan jullie bijstandsnorm, dan kom je in principe niet in aanmerking voor een Bbz uitkering.

Immers het betreft een bijstandsuitkering en het bedrijf is in dit geval niet perse nodig om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Waar kan ik de gegevens tbv de definitieve vaststelling naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/

Betaaldata 2019 uitkeringen

Mijn afschrijvingskosten zijn gecorrigeerd in de definitieve vaststelling. Waarom?

Als (startende) ondernemer kunt u gebruik maken van de fiscale regeling om versneld dan wel willekeurig af te schrijven.  De Bbz-2004 is een Wet die los staat van de fiscale wetten die de rijksbelastingdienst uitvoert. Aangezien wij aanvullen tot het wettelijk minimum inkomen mogen wij geen rekening houden met fiscale voordelen.

Ik ben het niet eens met de definitieve vaststelling

Neem eerst contact op met één van onze medewerkers voordat u bezwaar indient. Wellicht kunnen we u het één en ander verduidelijken. Indien u dan nog niet tevreden bent gesteld, staat de weg tot bezwaar/beroep open. Houd wel de termijn van 6 weken in de gaten!

Ik heb een definitieve vaststelling ontvangen, wat houdt dat in?

Een definitieve vaststelling is een berekening die is uitgevoerd op basis van de door u aangeleverde gegevens. De uitkomst van de berekening geeft aan of de Bbz-lening van voorgaand jaar omgezet word in een uitkering.

Uitgebreide uitleg definitieve vaststelling

De maandelijkse Bbz-uitkering levensonderhoud voor ondernemers is aan u verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar waarin deze bijstand is ontvangen wordt de uitkering “definitief vastgesteld”. Als de door u ontvangen leenbijstand geheel of gedeeltelijk wordt omgezet in “bijstand om niet”, dan hoeft u dat deel niet terug te betalen.
Leenbijstand die niet “om niet” wordt verstrekt moet u in beginsel per direct terugbetalen. Kunt u dat niet dan kunt u BZF om een afbetalingsregeling verzoeken. Mogelijk kunt u de teveel ontvangen uitkering (leenbijstand) in een periode van maximaal 36 maand terugbetalen.

Leenbijstand

Nadat de bedrijfsboekhouding van het afgelopen jaar is afgesloten, is de netto winst van uw onderneming bekend. Het netto bedrijfsresultaat is uw bruto inkomen. Bij de Belastingdienst moet u over dat afgesloten boekjaar aangifte doen voor Inkomstenbelasting. Als u in dat boekjaar een aanvullende uitkering levensonderhoud van ons heeft gehad, dan zijn die periodieke uitkeringen voor dat boekjaar geen inkomsten. Het was immers toen een lening.

Het jaar volgend op het boekjaar stellen wij definitief vast of de uitkering terecht is geweest. Is dit zo, dan wordt (een deel van) de lening door ons kwijtgescholden (bijstand “om niet”).

Bijstand “om niet” telt niet als inkomen

De Bbz-uitkering die is omgezet in bijstand ‘om niet’, telt met ingang van 2017 niet meer mee bij het toetsingsinkomen voor toeslagen en bij andere inkomensafhankelijke regelingen. Deze wijziging is geregeld in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (TRLB). U ontvangt geen jaaropgave van het bedrag ‘om niet’. U hoeft het ‘om niet bedrag’ ook niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen.